A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalása
az ügyvédi honlap tartalmáról


Az internet korunk rendkívüli gyorsasággal fejlődő elektronikus médiuma. Annak érdekében, hogy az Internetes honlappal összefüggő értelmezés, illetve a hatályos etikai szabályoknak az elektronikus környezetre történő magyarázata egyértelmű legyen és a szabályozás hiánya miatt a magyar ügyvédi kamara ne kerüljön versenyhátrányba az európai és tengerentúli ügyvédekkel és ügyvédi irodákkal szemben, a Magyar Ügyvédi Kamara az alábbi

állásfoglalást

hozta:

Az ügyvéd, az ügyvédi iroda Interneten való megjelenése (pl. az ügyvédi honlap és fenntartása) általánosságban nem ütközik az Ügyvédi Hivatás Magatartási rendelkezéseibe, és önmagában nem ellentétes az etikai szabályzatban megfogalmazott, reklámot tiltó általános szabályokkal.

Az ügyvédi honlap

Az ügyvédi honlap az egyéni ügyvédre, az ügyvédi irodára (továbbiakban együtt= "ügyvéd") és az ügyvéd által nyújtott jogi szolgáltatásra vonatkozkozó adatokat tartalmazó elektronikus megjelenési forma. Az ügyvédi honlap tartalomszolgáltatója az ügyvéd, még abban az esetben is, ha a honlapon megjelenő tartalom összeállításához, szerkesztéséhez, frissítéséhez, műszaki és tartalmi karbantartáshoz, az ahhoz való hozzáférés biztosítása érdekéban közreműködőt vesz igénybe. Abban az esetben is az ügyvéd minősül tartalomszolgáltatónak, amennyiben javára harmadik személy a saját nevében rendeli meg az ügyvédi honlap tervezését, fenntartásást és az ahhoz történő hozzáférés biztosítását.

Az ügyvédi honlap mindenki számára nyilvánosságot biztosító információközlési és hozzáférési forrás, amelyen az ügyvéd által való megjelenés célja és tartalma nem haladhatja meg az ügyvédről és annak szakmai képzettségéről, tevékenységéről való tárgyilagos és etikus nyilvános tájékoztatás kereteit.

Az ügyvédi honlap címe és látogatása

Az ügyvédi honlap elnevezése (az az internetcím, amelyen a honlap közvetlenül elérhető) csak a Kamaránál bejegyzett ügyvéd nevéből, vagy annak e névre utaló részéről (vezérszavából) - az internetcímekre vonatkozó szabályok szerint - képzett elnevezés lehet. Az ügyvédi honlap elnevezése nem tartalmazhat olyan elemeket, amely ez interneten való keresés során az ügyvéd javára más ügyvédekkele szemben indokolatlan előnyt eredményez.

Az ügyvédi honlapon nem tartható fenn vendégkönyv. (Nem tartható fenn a honlap-látogatások számát a nyilvánosság számára hozzáférhető módon feltüntető számláló, illetve nem gyűjthetők a látogatók elektronikus levélcímei sem).

Az ügyvédi honlap tartalma

Tilos az ügyvédi honlapon szerzői (pl. zene, irodalmi, audiovizuális stb.) műveket felhasználni, kivéve a honlap illő és mértéktartó grafikai szerkesztéséhez és felépítéséhez használt szerzői alkotások (elsősorban szoftveres grafikai mű) joszerű felhasználását. Az ügyvédi a honlap tartalma nem szolgálhatja az ügyvéd illetve szolgáltatásainak népszerűsítését, vagy egyébként reklám célját. Tilos a hatáskeltő szlogen vagy más gazdasági reklámnak minősülő megjelölés használata. Az ügyvédi honlaphoz nem kapcsolható a képernyőn látható bármely reklámközlésre szolgáló felület (banner). Az ügyvédi honlapon tilos bármely más honlap címlapjára vagy bármely más tartalmi elemére kapcsolást lehetővé tevő ún. "hyperlink" elhelyezése, kivéve az olyan kapcsolást, amely az ügyvédi szervezethez vagy a Kamaránál regisztrál külföldi ügyvéd, ügyvédi iroda (külföldi jogi tanácsadó) honlapjának címoldalára mutat. A Kamara kérheti, hogy az ügyvéd igazolja a kapcsolás alapjául szolgáló tényeket.

Nem minősül reklámnak az ügyvéd (arc)fényképének, szakmai önéletrajzának, jogi szakmai vagy jogtudományi publikációinak közlése, szakmai gyakorlatának bemutatása, illetve nyelvismeretének feltüntetése, ha az kizárólag valós tényeket tartalmaz, tárgyilagos, mértéktartó és nem ütközik az Etikai Szabályzat 11.2 és 11.3 pontjában foglalt tiltó rendelkezésekbe.

Az ügyvéd által ellátott ügy és képviselt ügyfél nem nevezhető meg. E tartalom nem zárja ki azt, hogy tevékenysége ismertetése körében az ügyvéd az általa ellátott ügy típusát általánosságban megjelölje (pl. biztosítási ügyek, házassági bontóperekben képviselet stb.).

Az ügyvéd honlapja nem tartalmazhat sem jogi tanécsadásra, sem bármely más jogi, az ügyvéd által nyújtható szolgáltatásra irányuló ajánlatot vagy ajánlattételre felhívást, díjajánlatot, illetve bármely közvetlen vagy közvetett közlést és összehasonlítást az ügyvéd által alkalmazott díjakra. Nem tartalmazhat továbbá megbízási szerződés kötésére vonatkozó felhívást vagy ajánlatot vagy a honlapról lehívható megbízási szerződést vagy meghatalmazást.

Felelősség az ügyvédi honlap tartalmáért

Az ügyvéd felelősséggel tartozik az ügyvédi honlap tartalmáért. Külföldi ügyvédekkel, ügyvédi irodával, küldöldi jogi tanácsadóval, könyvvizsgáló illetve más bel- vagy külföldi gazdálkodó szervezettel, illetve egyéb jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel bármely jogviszonyban együttműködő ügyvéd felelősséggel tartozik a vele együttműködők honlapjának a magyar ügyvédre vonatkozó tartalmáért is.

A honlap címének bejelentése

Az ügyvédi a honlap interneten való megjelenését követő 3 napon belül köteles a honlap címét írásbna bejelenteni a Kamara elnökének. A bejelentési kötelezettség kiterjed a cím megváltozására is.

A Kamara jogosult vizsgálni a honlap elnevezését és tartalmát a hatályos etikai szabályoknak és a jelen állásfoglalásnak megfelelően. Kifogása esetén az ügyvéd köteles az elnevezést vagy a honlap tartalmát módosítani, megváltoztatni.

A Kamara kifogása halasztó hatályú.

Budapest, 2001. szeptember 3.
  Magyar Ügyvédi Kamara
Elnöksége
Vissza Vissza a főoldalra